NOMP
francs
Address Shares Invalid shares Efficiency Hashrate
FKf2vhCG7wpiD6TxyQjbp99cvDWJPvFA6u 462848 0 100% 101.11 MH
F7ZA85yKjkyTEF8GM56VtobQHQxXG3QZky 276 0 100% 60.33 KH
FAikfi4WucYULhh9J5vS6FBQL5dEWqEYD4 51357 0 100% 11.22 MH
FGQ2VuEiHpuyN6XsvbHyUSMEjM9ckrkNB4 512000 0 100% 111.85 MH
FGY2uR66SrPCP6YVDXxNZoBeWHruZjfpKW 368 0 100% 80.48 KH